مقالات تخصصی فارکس

معامله با تحلیل الیوت

معامله با تحلیل الیوت

معامله با تحلیل الیوت

معامله با تحلیل الیوت

يکي از متداول ترين موضوعات مباحث معامله‌گران، تحليل‌هاي موج اليوت است.

جالب است که در حقيقت تعداد کمي از معامله‌گران از اين تحليل‌ها استفاده مي کنند،

زيرا بسياري از معامله‌گران از پيچيدگي‌هاي تحليل موج اليوت سر در نمي آورند.

در هر حال، معامله‌گران ، حتي بدون کمک تحليل‌هاي بسيار پيچيده موج در برنامه هاي الکترونيکي،

بايد بتوانند با استفاده دقيق از روش اليوت،

احتمال کسب سود خود را افزايش دهند. اف ایکس گرویتی

اين روش از کجا آغاز شد

در نيمه اول قرن بيستم، رالف نلسون اليوت، به اين فکر افتاد که بازارهاي مالي شباهت زيادي به نوعي هارموني که در طبيعت ديده مي شود،

دارند و اين فرضيه را مطرح کرد که تغييرات نرخ در بازارهاي مالي از الگوهاي خاصي پيروي مي کنند که الزاماً از نظر زماني و

مسیر روند همشکل نيستند.

اليوت قانون کلي موج را بر مبناي قوانيني که به صورت تجربي از تغييرات نرخ به دست آمده بود، معرفي کرد.

اصول تحليل موج

اليوت فرض را بر اين گذاشت که نرخ هاي مالي بر مبناي يک ريتم يا الگوي کلي حرکت مي کنند:

پنج موج در مسير روند و سه موج بر خلاف مسير روند. او پنج موج صعودي را موج انگيزشي و سه موج بعدي را که بر

خلاف روند بودند، موج احيايي ناميد.

در يک روند صعودي پنج موجي، موج هاي اول، سوم و پنجم موج هاي انگيزشي ناميده مي شوند.

هر يک از اين موج‌ها خود به پنج موج فرع کوچک تر تقسيم مي شوند. موج هاي فرعي يک موج انگيزشي با اعداد نشان داده مي شوند.

موج دوم و چهارم در الگوي کلي، امواج احيايي هستند که هر يک از آن‌ها به سه موج فرعي تقسيم مي شوند.

موج‌هاي فرعي موج احيايي با حروف نشان داده مي شوند. گو اف ام

معامله با تحلیل الیوت

چرخه انگيزشي – احيايي (اعداد نشان دهنده تعداد موج هاي فرعي در موج بزرگتر هستند)

موج هاي 1 1 2

موج هاي فرعي اول 5 3 8

موج هاي فرعي دوم

موج هاي فرعي 21 13 34

موج هاي فرعي سوم

موج هاي فرعي 89 55 144

قوانين تحليلي اليوت

اليوت سه اصل براي تفسير قانون موج خود عنوان کرده است:

موج 2 به هيچ وجه بيش از 100 درصد موج 1 ادامه نمي يابد.

موج 3 هيچ وقت کوتاه ترين موج نيست و در اغلب موارد بلند ترين موج است.

موج 4 هيچ وقت از دامنه موج 1 خارج نمي شود.

ويژگي‌هاي موج‌ها:

موج 1
پيدا کردن موج 1 کار مشکلي است زيرا اين موج اغلب به نظر يک موج احيايي مي رسد.

اين موج کوتاه ترين موج در ميان موج هاي انگيزشي است.

موج 2
پيدا کردن موج 2 به دليل ساختار 3 موجي آن کار آسان تري است. اين موج در حدود618/0 درصد از موج اول ادامه مي يابد.

موج 3
موج 3 اغلب بلندترين موج در ميان موج‌های انگيزشي است و در هر حال هيچ‌گاه کوتاه ترين موج نيست. اين موج يک حرکت پويا دارد و

در يک بازار صعودي احتمال گذشتن اين موج از نقطه اوج موج 1 وجود دارد. طبيعي است که در زمان اين موج حجم تبادلات بازار بالا است و

عوامل فاندامنتال از اين موج حمايت مي کنند.

موج 4
بر طبق قانون تناوب، اگر موج 2 موج پيچيده اي باشد، موج 4 بايد پيچيدگي کمتري داشته باشد و

در صورت ساده بودن موج 2، موج 4 پيچيده تر خواهد بود.

البته موج 4 هيچ گاه وارد دامنه موج 1 نمي شود.

موج 5
موج 5، پويا و طويل است. همه مي دانند که يک روند طولاني و شرايط چنين روندي مي تواند احتمال گذشتن

روند از نرخ مورد نظر را به وجود بياورد.

معامله با تحلیل الیوت

موج A
پيدا کردن موج A کار چندان آساني نيست. بهترين راه براي اين کار پيدا کردن موجي با 5 موج فرعي است.

موج B
موج B ممکن است با تنوعات و پيچيدگي هاي فراواني همراه باشد، زيرا که در زمان تشکيل اين موج، آخرين خريداران تلاش دارند که آخرين

سودهاي خود را از بازاري که صعودي بوده است، کسب کنند و فروشندگان تلاش دارند که وضعيت را امتحان کنند و

در صورت امکان دست به فروش بزنند.

موج C
موج C پايان روند را نشان مي دهد. اين موج که بعد از يک بازار صعودي به وجود آمده است با

رسيدن به نرخي پايين‌تر از نرخ حداقل موج A به اتمام مي رسد.

موج هاي انگيزشي – تنوعات
موج اليوت انواع و حالات مختلفي دارد که استفاده از همه آن‌ها کار آساني نيست. در يک توالي پنج موجي،

يکي از سه موج فرعي انگيزشي تمايل به بسط دارد. اين موج‌هاي فرعي تقريباً همان روند و دوره اي را دارند که موج‌هاي اصلي

از آن پيروي مي کنند و در نهايت به جاي پنج موج اصلي، نه موج شبيه به هم ايجاد مي کند.

بسط‌ها را مي توان به عنوان راهنماي مناسبي براي ارزيابي موج‌هاي بعدي استفاده کرد.

اغلب توالي‌هاي انگيزشي در يکي از موج‌هاي فرعي خود نوعي بسط

دارند. در نتيجه اگر موج هاي اول و سوم اندازه تقريباً يکساني داشته باشند،

احتمال اينکه موج پنجم بسط يابد و بزرگ تر شود، بيشتر است. حتي ممکن است در

يک روند بسط يافته ما شاهد بسط ديگري باشيم. با وجود اينکه تنوعات بسط ها در پنج موج اليوت بسيار زياد است،

اغلب امتداد يک موج در يک موج بسط يافته

ديگر در موج سوم ديده مي شود.

 

برگشت يا کوتاه شدن موج پنجم

هر الگويي که در آن موج پنجم نتواند از حد موج سوم آن بگذرد، يک الگوي اليوت شکست خورده ناميده مي شود.

موج هاي احيايي
نوسان نرخ در مسير روند، آسان‌تر از نوسان نرخ در خلاف مسير روند است. در نتيجه،

احتمال دارد که موج هاي احيايي، پيچيده تر و نامنظم‌تر باشند و اغلب شناخت

آن‌ها تا پيش از تکميل مشکل‌تر است.

مهمترين ويژگي موج هاي احيايي اين است که اين موج ها هيچ گاه از پنج موج فرعي تشکيل نمي شوند.

تنها موج هاي انگيزشي هستند که پنج موج فرعي

دارند.

معامله با تحلیل الیوت

اليوت چهار الگوي احيايي زير را معرفي کرده است:

1 – زيگزاگ ها (5 – 3 – 5) (طول موج A = 5، طول موج B = 3 و طول موج C = 5)
2 – ساده (3 – 3 – 5)
3 – مثلثي (3 – 3- 3- 3 – 3)
4 – ساختار ترکيبي

زيگزاگ ها الگوهاي ساده سه موجي هستند که به صورت ساختار 5 – 3 -5 ديده مي شوند و در اين ساختار طول موج B فاصله زيادي از محل شروع موج A دارد.

اين الگو اغلب به صورت زيگزاگ دوبل ديده مي شود.

ساده – الگوي ساده ساختار 3 – 3 – 5 موجي دارد. در اين الگو موج A نمي تواند (مثل الگوي زيگ زاگ) پنج موج فرعي کامل بسازد. موج B هم با همين وضعيت

مواجه است و اغلب در سطحي برابر با نقطه آغاز موج A يا پايين تر از آن متوقف مي شد. موج C عموماً در همان حدود موج A متوقف مي شود و چندان از اين سطح

دورتر نمي رود. اليوت چهار نوع براي الگوي ساده معرفي کرده است که عبارتند از: منظم، بسط يافته، نامنظم و مداوم.

مثلث – مثلث ها عموماً پيش از آغاز آخرين روند صعودي در مسير روند اصلي تشکيل مي شوند.

اين الگو تمايل به بسط دارد زيرا نوسانات در اين زمان و در طول

دوره ثبات نرخ کم است. مثلث ها از 5 موج تشکيل مي شوند که با حروف A-B-C-D-E نام گذاري مي شوند که

هر کدام از آن ها به سه موج تقسيم مي شوند.

چهار نوع الگوي مثلثي عبارتند از متقارن، افزايشي، کاهشي و بسط يافته. بعد از تشکيل يک مثلث،

عموماً آخرين موج انگيزشي روند اصلي، يک موج سريع است و

به نرخي در حد نرخ آغاز مثلث مي رسد. الفارکس

ساختار ترکيبي – در تحليل اليوت، به الگوي زيگزاگي و ساده، الگوي 3 نيز گفته مي شود. زماني که

دو يا سه الگوي 3 در موج هاي احيايي ديده شوند با نام موج

هاي x خوانده شده و يک الگوي ترکيبي مي سازند. براي مثال يک الگوي سه دوبل عبارت است از يک الگوي ساده،

يک زيگزاگ کوچک تر که موج X را مي سازد و

يک الگوي ساده ديگر و يا مي تواند شامل يک الگوي زيگزاگ، يک الگوي ساده در موج X و يک الگوي زيگزاگ ديگر باشد.

ساختارهاي ترکيبي عموماً حاصل نوسانات

نرخ و نشانه شک و تعلل در بازار هستند.

نتيجه گيري

تحليل دقيق و منظم و نگاهي که بتواند الگوها را تشخيص دهد به شما در استفاده از روش اليوت کمک مي کند. آشنايي با

اين تحليل پيچيده و زمان بر است،

اما استفاده از آن نتايج چشمگيري در زمينه پيش بيني نرخ دارد.